Valheenpaljastamistestit

VALHEENPALJASTUSTESTIT SUOMESSA


MITÄ APUA ON VALHEENPALJASTUSTESTEISTÄ?Valheenpaljastustestillä voidaan selvittää pettämistä ja epärehellisyyttä ihmissuhteessa, uskottomuutta parisuhteessa, petosta yms. liiketoiminnassa tai väärinkäyttöä ym. työsuhteessa tai selvittää muita rikoksia. 


Voidaan myös päinvastoin todistaa rehellisyyttä, uskollisuutta, lojaalisuutta tai syyttämättömyyttä, kun epäily on perusteeton.


Kysy lisätietoja lassi.rytkonen@east-riskmanagement.fi, puh. 045 860 9866.

EAST-RISK MANAGEMENT TEKEE VALHEENPALJASTUSTESTIT SUOMESSA


  

East-Risk Management tekee valheenpaljastustestin Lahdessa osoitteessa Niemenkatu 73, 15140 Lahti, Nemesysco LVA6.50 – analysaattorilla. Tutkijalle jää tietokoneeseen sovelluksen tuottama tutkimustiedosto sekä äänite- ja videotiedosto, joista lisää jäljempänä (testituloksia). Testituloksien analyysin perusteella tutkija laatii kirjallisen tutkimuslausunnon, josta myös lisää jäljempänä. Mainittu tutkimuslausunto on testin lopullinen tulos. 

TESTIT TEHDÄÄN LAHDESSATesti tehdään Lahdessa seuraavasti:


 

Tutkimuslausunto kirjallisessa muodossa (ainoastaan relevantteihin kysymyksiin annetuista sisällöllisesti asiallisista vastauksista) on valmis 7 työarkipäivän kuluessa testitilaisuudesta seuraavasta työpäivästä lukien ja se toimitetaan asiakkaalle sähköisessä salatussa pdf -muodossa asiakkaan sähköpostiosoitteeseen. Asiakas saa salasanan tutkimuslausunnon avaamiseksi erikseen, kun testin hinta on maksettu kokonaisuudessaan ja maksu on varmistettu.

TESTIÄ EI VOI TEHDÄ SEURAAVISSA TAPAUKSISSA:

 

Testiä ei tehdä, mikäli henkilö: 

myös mikäli hän 
TESTIN LUOTETTAVUUS:LVA6.50 -valheenpaljastustesti on erittäin luotettava. Paljastamisen todennäköisyys 99,5%-85%, virhemarginaali on normaalisti tapauksesta riippuen 0,4 - 4%, mutta poikkeuksellisessa tapauksessa saattaa olla eri syistä korkeampi.


TESTIN KYSYMYKSET:Asiakkaan relevantti kysymys on kysymys, johon annettuun vastaukseen asiakas haluaa saada valheenpaljastustestin tuloksia. Tavallisesti asiakas itse laatii häntä kiinnostavat relevantit kysymykset. Relevantteja kysymyksiä saa olla niin paljon, kuin asiakas haluaa ja on valmis maksamaan (ks. HINTA).


 

Asiakkaan relevanttikysymys ei ole aina sama kuin tutkijan testissä käyttämä relevantti kysymys. Asiakkaan relevantti kysymys määrittää tutkijalle tutkittavan aiheen sisällön ja rajat, jotta tutkija pystyy rakentamaan fokusoidun testin oikein rajatun aiheen ympärille. Mikäli asiakkaan relevanttikysymys on suljettu, selkeä ja riittävän hyvin fokusoitu, kuten esim. ”Oletko käynyt sunnuntaina 4.2.2018 klo. 12 jälkeen Osuuspankin toimistotiloissa Lahden kauppakeskus Triossa? Kyllä vai ei?”, niin se voidaan myös muiden kysymyksien joukossa hyväksyä sellaisenaan tutkijan testissä käytettäväksi relevantiksi kysymykseksi.


 

Tästä jäljempänä relevanttikysymykseksi kutsutaan ainoastaan asiakkaan omia relevanttikysymyksiä.


 

Tärkeää on, että relevanttikysymysten täytyy olla ensisijaisesti suljettuja kysymyksiä, eli suoria, yksiselitteisiä ja täsmällisiä (ajallisesti, paikallisesti ja temaattisesti hyvin fokusoituja), joihin voidaan vastata lyhyesti yhdellä-kahdella sanalla (esim. kyllä, ei, en koskaan, kävin kerran, kyllä tunnen, jne.). Relevanttikysymyksiä laadittaessa tarkistakaa, että voidaanko niihin vastata lyhyesti yhdellä-kahdella sanalla. Mikäli ei voida vastata relevanttikysymykseen kuvatulla tavalla, niin teidän relevanttikysymys on ns. avoin relevanttikysymys.


 

Mikäli relevanttikysymys on avoin, niin tällainen relevanttikysymys voidaan vain poikkeuksellisesti hyväksyä testiä varten. Avoimien relevanttikysymyksien hinta on myös korkeampi kuin suljettujen relevanttikysymyksien hinta (ks. HINTA).Relevantit kysymykset eivät saa sisältää enempää kuin yhden kysymyksen. Mikäli asiakkaan esittämä relevantti kysymys sisältää käytännössä enemmän kuin yhden kysymyksen, niitä käsitellään erillisinä ja lasketaan aina jokainen itsenäiseksi relevantiksi kysymykseksi. Testin hinta muodostuu relevanttien kysymysten määrän mukaan.


 

Tarvittaessa tutkija voi auttaa asiakasta antamalla neuvoja relevanttien kysymysten laadinnassa. Tutkija voi myös laatia asiakkaalle hänen pyynnöstä relevantteja kysymyksiä itse, mikäli tutkijan käytössä on riittävät tutkittavaan ongelmaan liittyvät tapaus- ja testattavan henkilön taustatiedot sekä tutkija tietää, mitä asiakas haluaa testin/tutkimuksen kautta saada tietoonsa ja montako relevanttia kysymystä yhteensä asiakas hyväksyy.


 

Testin aikana tutkija esittää testattavalle henkilölle myös taktisia kysymyksiä (4-6 taktista kysymystä per relevanttikysymys tai tarvittaessa enemmän). Taktinen kysymys on kysymys, johon valheenpaljastustestin tuloksia ei anneta ollenkaan ja jonka tutkija käyttää testitaktisessa tarkoituksessa (vertailuaineiston rakentaminen ym.). Tutkija itse laatii testiä varten taktisia kysymyksiä. Taktiset kysymykset eivät vaikuttaa testihintaan.


 

Pyydämme toimittamaan relevanttikysymyksiä sähköpostitse mahdollisimman aikaisin, mutta viimeistään 4 kalenteripäivää ennen testiä, että tutkija pystyy normaalijärjestyksessä valmistautumaan testiä varten. Relevanttikysymyksien yhteydessä pyydämme samalla toimittamaan tutkittavaan asiaan ja testattavaan henkilöön liittyvää taustatietoa sekä kertomaan ongelman ja omat epäilyt.

TESTIN AJANKOHTA:Testin ajankotaehdotuksia esitetään teille tapauskohtaisessa tarjouksessa yhteydenoton perusteella.Testin ajankohdasta (päivästä, kellonajasta ja kestosta) on aina sovittava etukäteen viimeistään 4 pv ennen testitilaisuutta.

Sovittu testiajankohta voidaan tarvittaessa sovitusti muuttaa viimeistään 1 pv ennen testiä.

TESTITILAISUUDEN KESTO:Testitilaisuuden kesto on normaalisti n. 20-25 minuuttia per suljettu relevanttikysymys, eli esim. 3 suljettujen relevanttikysymyksien testi kestää yhteensä n. 60 min., 5 suljettujen relevanttikysymyksien testi vastaavasti yhteensä 100 min. jne. Avoin relevanttikysymys aiheesta riippuen vaatii tavallisesti enemmän aikaa kuin suljettu kysymys.


 

Normaalisti yksi yhtäjaksoinen testi ei saa kestää pidempään kuin 3 tuntia. Mikäli asiakkaalla on relevanttikysymyksiä enemmän kuin mitä mahtuu 3 tunnin testiin, niin kysymykset jaetaan ryhmiin ja sovitaan asiakkaan kanssa muutamien testien järjestämisestä.


 

Yksi testattava henkilö tarkoittaa aina yhtä testiä, jos testitilaisuus on yhtäjaksoinen. Vastaavasti kaksi testattavaa henkilöä tarkoittaa aina kahta erillistä testiä (katso HINTA, testin minimiveloitus ja tunnistusmaksu). Kahden peräkkäisen eri testattavien henkilöiden testien välillä pidetään vähintään 30 min järjestelytauko.

TESTATTAVAN HENKILÖN SUOSTUMUS:Valheenpaljastustesti voidaan tehdä ainoastaan testattavan henkilön nimenomaisella kirjallisella suostumuksella. Testattava henkilö allekirjoittaa suostumuslomakkeen ennen testiä.


 

Ainoastaan poikkeustapauksessa muu henkilö kuin testattava henkilö ja tutkija saa olla läsnä testitilaisuudessa (esim. tulkki), mutta ainoastaan tutkijan ja testattavan henkilön kirjallisella suostumuksella.


 

Ennen testiä testattavalle henkilölle kerrotaan hänen oikeutensa:

 


Testin aikana testattavalle henkilölle esittää kysymyksiä ainoastaan tutkija (tulkin läsnä ollessa tulkin välityksellä).

TUTKIMUSLAUSUNTO:Testitilaisuuden jälkeen ennen kuin testilausunto on täysin valmis testaaja ei keskustelle asiakkaan kanssa, ei vastaa minkälaisiin kysymyksiin, eikä kommentoi asiakkaalle testiin liittyviä asioita.Tutkimuslausunto kirjallisessa muodossa (ainoastaan relevantteihin kysymyksiin annetuista sisällöllisesti asiallisista vastauksista) on valmis 7 työarkipäivän kuluessa testitilaisuudesta seuraavasta työpäivästä lukien tai sopimuksen mukaan ja se toimitetaan asiakkaalle sähköisessä salatussa pdf -muodossa asiakkaan sähköpostiosoitteeseen. Asiakas saa salasanan tutkimuslausunnon avaamiseksi erikseen, kun testin hinta on maksettu kokonaisuudessaan ja maksu on varmistettu.


 

Asiakkaan pyynnöstä ja asiakkaan kustannuksella tutkimuslausunto voidaan myös toimittaa hänelle paperimuodossa kirjattuna kirjeenä, mikäli tutkimuksen hinta on maksettu kokonaisuudessa ja maksu on varmistettu.


 

Tarvittaessa voimme tehdä tutkimuslausunnon muulla kielellä kuin suomen kielellä, mutta riippuen kielestä tutkimuslausunnon toimitusaika voi vastaavasti olla pidempi ja kokonaishinta korkeampi.

VALHEENPALJASTUSTESTIN HINTA:Yksi testattava henkilö tarkoittaa aina yhtä testiä. Vastaavasti kaksi testattavaa henkilöä tarkoittaa aina kahta erillistä testiä.


 

Testin hinta muodostuu relevanttikysymyksien määrästä ja laadusta (avoin/suljettu relevanttikysymys).Relevanttikysymyksen hinta:Minimiveloitus testistä on 500 euroa (sis. alv 24%, 96,77 euroa), joka sisältää enintään kaksi suljettua relevanttikysymystä (eli yhden relevanttikysymyksen testi myös maksaa 500 euroa).


Esim. hinnan muodostumisesta:MAKSUEHDOT:


Tunnistusmaksu:

 


Asiakas maksaa vähintään 60% testin sovitusta hinnasta tunnistusmaksuna viimeistään 4 kalenteripäivää ennen testitilaisuuspäivää (esim. mikäli testitilaisuuspäivä on 10.10., niin tunnistusmaksu on suoritettava viimeistään 5.10.).

 

Asiakas saa halutessaan maksaa testin koko hinnan kerrallaan tunnistusmaksun yhteydessä.Loppumaksu:

 

Sovitun hinnan loppumaksun maksuaika on 4. kalenteripäivä siitä päivästä, kun tutkimuslausunto on salatussa pdf -muodossa toimitettu asiakkaalle sähköisesti. Salasana tutkimuslausunnon avaamista varten toimitetaan kuitenkin asiakkaalle puhelimeen tekstiviestin välityksellä ainoastaan, kun loppumaksu on suoritettu ja maksun suoritus on myös varmistettu.Loppumaksu on kuitenkin suoritettava mainitun maksuajan kuluessa riippumatta siitä, haluaako asiakas siinä vaiheessa tutustua tutkimuslausuntoon vai ei.Mikäli asiakas maksaa testin koko hinnan 4. kalenteripäivä ennen tilaisuuspäivää, niin hän saa testilausunnon (sähköpostiosoitteensa) sekä salasanan (puhelimeen) sen avaamiseen samanaikaisesti.

TESTIN KESKEYTTÄMINEN:Testiä ei tehdä ja aloitettu testi keskeytetään, mikäli testattava henkilö on sairas tai selvästi yliväsynyt, tai on psyykeen vaikuttavien aineiden tai lääkkeiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena (nämä asiat viimeistään tulevat paljastetuksi testin aikana).


 

Testattava henkilö saattaa kieltäytyä testattavaksi jostain syystä testitilaisuudessa (esim. ei suostu allekirjoittamaan suostumusta, ei vastaa ollenkaan kysymyksiin) tai saattaa käyttäytymisellä muuten tehdä testin suorittamista mahdottoman (esim. käyttäytyy aggressiivisesti), joten testi on keskeytettävä.


 

Keskeytetystä testistä, mikäli testituloksia ei synny ollenkaan, laskutan puolet testistä sovitusta hinnasta, muussa tapauksessa laskutan koko sovitun hinnan.

TESTIN PERUUTUS:Testiin on aina tultava sovitussa ajassa (n. 10 minuuttia ennen testin alkua).


 

Peruutuksen voi tehdä maksutta viimeistään 1 kalenteripäivää ennen testipäivää. Mikäli peruutus tulee myöhemmin, peritään puolet testin hinnasta. Jos testille jättää tulematta, eikä sitä ole peruuttanut ennen testiajan alkua ollenkaan, peritään sovittu hinta kokonaan. Peruutus on tehtävä aina joko sähköpostitse tai puhelin tekstiviestillä ja varmistettava, että viesti on vastaanotettu.

SOPIMUS:Sitova sopimus syntyy, kun tämä tarjous on hyväksytty niin, että asiakas viimeistään 4 kalenteripäivä ennen testiä suorittaa pankin kautta ns. asiakkaan tunnistusmaksun (vähintään kolmasosa testin hinnasta), jota huomioidaan ennakkomaksuna loppulaskussa.


 

Ennakkomaksulasku tunnistusmaksua varten lähetetään sähköpostitse asiakkaalle SimplBooks -laskutuspalvelun kautta, mikäli muuta ei ole sovittu, heti kun asiakas kirjallisesti ilmoittaa tämän tarjouksen johdosta haluavansa tehdä testiä.


 

Sopimuksen voimaan astuminen edellyttää kuitenkin myös sen, että testin tilaajan sekä testattavan henkilön henkilöllisyys ja yhteystiedot (täysi nimi ja syntymäpäivä, asuinpaikan osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) ovat kirjallisesti, esim. sähköpostitse, ilmoitettuja tutkijalle viimeistään 4 kalenteripäivää ennen testiä ja ovat myös tavanomaisella tiedustelulla helposti varmistettavissa oikeaksi. Salainen puhelinnumero ja prepaid liittymän puhelinnumero tai epämääräinen sähköposti- tai asuinpaikan osoite eivät kelpaa yhteystiedoksi ja testin suorittaminen näissä tapauksissa on mahdollinen ainoastaan koko hinnan varmistetun ennakkomaksun jälkeen.

TUTKIMUSAINEISTO:Tutkimuksen tekijälle jää sovelluksen tuottama tutkimustiedosto sekä äänite-/videotiedosto, jotka tuhotaan 10 kalenteripäivän sisällä testin kirjallisen tutkimuslausunnon laatimisen jälkeen, mikäli asiakkaan kanssa ei ole muuta sovittu erikseen.

TUTKIJA / TESTAAJA LASSI RYTKÖNENTutkijana toimii Lassi Rytkönen. Lassi Rytkönen on suorittanut vuonna 2008 valheenpaljastajan LVA6.50-lisenssikoulutus (Operator License Number #OP812028330, 17.01.2008, Israel, Nemesysco Ltd) ja hänellä on monivuotinen käytännön kokemus valheenpaljastustestien ja tutkimusten suorittamisesta.

TESTIN EDELLYTYKSET:TESTIN LUOTTAMUKSELLISUUSPIDÄMME KAIKKI TAPAUKSEEN LIITTYVÄT AINEISTOT SEKÄ MEIDÄN TIETOOMME TULLEET ASIAT EHDOTTOMASTI SALASSA JA ULKOPUOLISTEN HENKILÖIDEN ULOTTUMATTOMISSA.

TESTITULOKSET OIKEUDESSA


Pyydä asianajajasi ottamaan yhteyttä Lassi Rytköseen ( lassi.rytkonen@east-riskmanagement.fi tai puh. 045 860 9866) liittyen testiin tai testituloksien mahdolliseen käyttöönottoon ja siihen mahdollisesti oikeudessa tarvittavaan asiantuntijatodistajan/todistajalausuntoon.

Ks. esim. Ilta-Sanomat 26.11.2019 

https://www.is.fi/turun-seutu/art-2000006320980.html

TIEDUSTELUTAnnamme mielellämme tarvittaessa lisätietoja yllä mainitusta aiheesta.


 

Tiedustelut osoitteeseen lassi.rytkonen@east-riskmanagement.fi tai puh. 045 860 9866.

VALHEENPALJASTIN. KATSO VIDEOT LVA6.50-ANALYSAATORISTA

Video: Layered Voice Analysis Introduction.