Koulutuspalvelut


NONINSTRUMENTAALISEN VALHEENPALJASTAMISEN KOULUTUS


EPÄREHELLISYYDEN TUNNISTAMINEN SANATTOMASSA JA PUHUTUSSA SANALLISESSA VIESTINNÄSSÄ

Epärehellisyyden syitä on monenlaisia


Epärehellisyyden syitä on monenlaisia. Joskus ne ovat hyvin epäselviä myös epärehelliselle henkilölle itselleen. Ihmiset kohtaavat epärehellisyyttä päivittäin. Riippuen sosiaalisten kontaktien määristä ja luonteesta sekä tilanteista tapauksia voi olla kymmenistä satoihin. Epärehellisyyksien tunnistaminen on tärkeä osa tuloksellista sosiaalista kanssakäymistä ja varsinkin ammatillista kanssakäymistä, kuten esim. ihmisten johtamisessa ja asiakaspalvelussa. Se on myös ratkaisevan tärkeää pyrittäessä hallitsemaan haastavia tilanteita ja inhimillisiä riskejä.

Epärehellisyyden havaitseminen


Epärehellisyyden havaitseminen henkilössä tapahtuu tunnistamalla sen signaalit kohdehenkilön toiminnassa ja sanattomassa tai sanallisessa viestinnässä. Epärehellisyyksien luotettava paljastaminen sen sijaan vaatii myös aktiivista määrätietoista toimintaa näiden signaalien esillesaamiseksi käyttäen kohdehenkilöön kohdistettuja kysymystekniikoita, provokaatioita ja muuta sosiaalista vaikuttamista.

Koulutuksen tarkoitus


Koulutuksen tarkoituksena on antaa osallistujille ”epärehellisyyden tunnistamisen taito”, eli sellaista käytännön perustietoa, jonka avulla koulutusta käynyt henkilö pystyy näkemään, kuulemaan ja tulkitsemaan oikealla tavalla toisen henkilön sanattomasta ja sanallisesta viestinnästä epärehellisyyden tunnusmerkkejä.

Kouluttaja Lassi Rytkönen


Kouluttajana toimii riskikonsultti, Lie Detector Expert Lassi Rytkönen (East-Risk Management). Lassi Rytkönen on suorittanut vuodesta 2008 lähtien Suomessa yritys- ja henkilöasiakkaille instrumentaalista ja noninstrumentaalista valheenpaljastamista. Rytkönen on saanut valheenpaljastuskoulutuksen mm. Israelissa ja Venäjällä. Rytkösellä on yli 20 vuoden ainutlaatuinen kansainvälinen kokemus erilaisten vahinko-, riita- ja konfliktitilanteiden tutkimisesta. Tärkeänä osa-alueena kaikissa tutkimuksissa ovat olleet mm. lukuisat valheenpaljastukseen liittyvät selvitykset, valheenpaljastustutkimukset, -testit ja analyysit.

Koulutuksen sisältö

 1. Informaatio, tunteet, stressi ja ajattelu

 2. Katseet, ilmeet, eleet, asenteet ja tilankäyttö sekä kehollinen läsnäolo henkilön sisäisten olotilojen peilikuvana ja säätäjänä sekä vuorovaikutuskeinona.

 3. Tarkkaavaisuus ja muisti subjektiivisen todellisuuden rakentajana

 4. Puheen tuottaminen

 5. Epärehellisyys, valheet ja valehteleminen ilmiönä

  1. Tieto, virhe, totuus, epätotuus, valheet ja valehteleminen ilmiönä

  2. Sukupuoli- ja ikäerot valehtelussa

  3. Kulttuuri mielen ohjelmoijana. Omaksutut arvot ja mallit, omatunto, häpeän ja syyllisyyden tunteet sekä katumus valehtelussa

  4. Persoonallisuus ja valehteleminen

 6. Non-instrumentaalinen ja instrumentaalinen valheenpaljastaminen pikavertailussa

 7. Non-instrumentaalinen valheenpaljastaminen

  1. Valehteleminen prosessina valheenpaljastuksen näkökulmasta

  2. Neurologiset ja psykofysiologiset perusteet valheenpaljastamisessa

  3. Henkilön presentaatiot ja valehtelun epävarmat signaalit non-verbaalisessa viestinnässä sekä signaalien tarkastusjärjestys valheenpaljastamisessa

  4. Valehtelua suhteellisen merkittävällä todennäköisyydellä indikoivat kriittiset sanattoman viestinnän signaalien yhtymät (valehtelun markkerit)

  5. Kertomuksen analysointi valheenpaljastuksessa (epärehellisyyden markkerit sanallisessa viestinnässä)

  6. Kysymysasettelutekniikat- ja taktiikat valheenpaljastuksessa

  7. Verbaaliset ja non-verbaaliset sekä toiminnalliset interventiot valheenpaljastuksen keinona

  8. Suostuttelu rehellisyyteen, valehtelun tunnistamisen aikaansaaminen

  9. Valheenpaljastajan yleiset virheet ja niiden minimointi

Koulutukset lähiaikoina


Luentomotoinen koulutus Lahdessa pe 25.11.2022, klo.16:00-19:00

Lisätietoja tässä


VALHEENPALJASTAMISEN HARJOITTELUT


Valheenpaljastamisen harjoittelut pienessä ryhmässä

Harjoittelut tehdään ainoastaan pienessä 4 henkilön ryhmässä niin että jokainen osallistuja pystyy riittävällä tavalla henkilökohtaisesti harjoittelemaan taitoja ohjaajan ohjeistuksella. Teoriakoulutuksen suorittaneita (ks. valheenpaljastamisen teoria -koulutus) harjoitteluosioon ilmoittautuneita jaetaan pieniin 4 henkilön ryhmiin harjoitteluja varten ja jokaiselle ryhmälle sovitaan ryhmäjäsenille sopivan harjoittelupäivän.


Harjoittelutilaisuuden kesto on kokonaisuudessa 6 tuntia (esim. klo.9:00-16:30, sis. harjoitteluohjaaminen ja harjoittelumateriaalit, lounas ja kahvitus).

Harjoitteluryhmät muodostetaan ilmoittautumisjärjestyksen mukaisesti, mikäli tapauskohtaisesti ei ole harjoittelijan kanssa erikseen toisin sovittu.


Harjoitusajankohdasta sovitaan erikseen harjoitteluryhmän jäsenten kanssa.

Harjoittelun hinta (osallistumismaksu) ja maksuehdot

Osallistumismaksu (hinta)

Osallistumismaksu on 280 euroa (sis. ALV 24%, eli 54,19 euroa). Hinta sisältää ohjatut harjoittelut, harjoittelumateriaalit, lounas ja kahvitus.

Osallistumismaksulasku lähetetään sähköpostitse harjoitteluryhmän jäsenille heti kun harjoittelun ajankohdasta on sovittu.


Maksuehto

Osallistumismaksu on maksettava viimeistään 7 pv. ennen harjoittelupäivää. Osallistumismaksun lasku lähetetään harjoitteluryhmän jäsenille sähköpostitse heti kun harjoitteluajankohdasta on heidän kanssa sovittu.

Ilmoittautuminen harjoitteluun


Harjoitteluun voidaan osallistua ainoastaan teoreettisen koulutuksen jälkeen.


Sitovat ilmoitukset harjoitteluun pyydämme lähettämään osoitteeseen lassi.rytkonen@east-riskmanagement.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä täytyy ilmoittaa täysinimi, sähköposti, puhelinnumero, laskutusosoite sekä aihe VALHEENPALJASTAMISEN HARJOITTELUT.


Ryhmä täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä kuitenkin ilmoittautuneiden toivomukset huomioon ottaen.

Peruutukset

Peruutuksen voi tehdä maksutta viimeiseen 7 pv ennen koulutustilaisuutta. Mikäli peruutus tulee myöhemmin, peritään puolet koulutusmaksusta. Jos koulutukselle jättää tulematta eikä sitä ole peruuttanut, peritään koulutusmaksu kokonaan. Vahvistetuissa sairaus- ja muissa Force majeure -tapauksissa koulutusmaksua ei veloiteta.


OIKEUDELLISEN KÄSIALANVERTAILUN KOULUTUS

Koulutuksen tarkoitus, tavoitteet ja kohderyhmä


Oikeudellisen käsialavertailun tarkoituksena on tiedeperusteisesti todeta, onko tutkimuksen kohteena olevan kirjoituksen tekijä sama kuin vertailukirjoituksen tekijä vai ei.

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistujat oikeudellisen käsialanvertailun perusteisiin ja menetelmiin.


Koulutus on tarkoitettu lakimiehille, tilintarkastajille, yksityisen turvallisuusalan ammattilaisille, oikeustieteen opiskelijoille, sukututkijoille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Kouluttaja Leena Toivonen


Kouluttajana toimii Leena Toivonen, kriminologi, käsialan- ja väärennösasiantuntija, käsialantutkija, puh: 050 919 6465, +34 629958020, E-mail: leena.toivonen@east-riskmanagement.com.


Leena Toivonen on suorittanut ammatillisia opintoja Espanjassa Centro de Estudios Sócrates –oppilaitoksessa kriminologian ja käsialaväärennöksien linjalla ja on pätevä yksityisalalla toimiva käsialantutkija, käsialaväärennösten sekä asiakirjaväärennösten asiantuntija. Hän laatii tutkimuslausunnot mm. suomeksi, espanjaksi ja englanniksi sekä antaa tarvittaessa suullisia asiantuntijatodistajalausuntoja tuomioistuimissa. Normaalisti käsialantutkimus (oikeudellinen käsialanvertailu) vaatii 1-2 kuukautta ja maksaa 1200 euroa (hinta voi olla joissain tapauksissa korkeampi).

Koulutuksen sisältö


1. Historia ja modernit suuntaukset oikeudellisessa käsialatutkimuksessa

2. Tämän päivän keskeiset tavoitteet ja menetelmät käsialatutkimuksessa

3. Psyykkiset, terveydelliset, ikä- ja sukupuolivaikutukset, kulttuuriset sekä tilanteen, olosuhteiden ja kirjoitusvälineen vaikutukset käsialaan. Käsialan muuttuminen.

4. Käsialan ominaisuudet käsialatutkimuksen näkökulmasta ja niiden merkitykset. Mitä kaikkea tietoa saadaan irti käsialan tutkimuksessa?

5. Käsialan yksilöllisten ominaisuuksien tunnistaminen käsialatutkimuksessa

6. Tutkimusaineiston käsite käsialatutkimuksessa, tutkimusaineistoon liittyvät vaatimuskriteerit ja käsialatutkimuksen valmisteluvaihe

7. Oikeudellinen käsialavertailu - käsialatutkimuksen prosessi

1. tekniikat, menetelmät sekä vertailuaineiston laatukriteerit,

2. tutkimustulosten muodostaminen,

3. tulosten luotettavuuden ja tarkkuuden arvioiminen,

4. tutkimustulosten tulkinta ja johtopäätösten tekeminen,

5. tulosten ja johtopäätösten esittäminen tutkimuslausunnossa.

8. Luonnollisesti muuttuneen käsialan tutkimusmenetelmien erikoispiirteet.

9. Tahallisesti muutetun käsialan tutkimusmenetelmien erikoispiirteet (käsialan väärennös)

10. Toisella kädellä tehdyn käsialan tutkimusmenetelmien erikoispiirteet

11. Case –esimerkit ja harjoittelut

12. Päätössanat

Koulutuksen kesto

Alkaa klo. 10:00, päättyy klo. 16:00

klo. 9:30-10:00 Aamukahvi

klo. 10:00-12:00 Luento

klo. 12:00-12:30 Lounas

klo. 12:30-16:00 Luento

Koulutuksen hinta ja maksuehdot


Hinta

380 euroa/osallistuja (sis. alv 64,74 euroa).

Hintaan kuuluu luento, luentomateriaali, lounas ja kahvit.

Maksuehto

Ennakkomaksu - 120 euroa (sis. alv 24%), viimeistään 4.11.2021. Ennakkolasku lähetetään koulutukseen ilmoittautuneille.

Koulutusmaksun loppusumma (260 euroa, sis alv 24%) laskutetaan osallistujilta koulutustilaisuuden jälkeen. Maksuehto on 14 pv. netto.

Koulutuksen aika ja paikka

Aika

Ke 10 marraskuu 2021, klo. 10:00-16:00.


Paikka

Helsinki (*paikasta ilmoitetaan koulutukseen ilmoittautuneille).

Ilmoittautuminen koulutukseen


Sitovat ilmoitukset koulutukseen pyydämme lähettämään viimeistään 4.11.2021 täyttämällä osoitteeseen lassi.rytkonen@east-riskmanagement.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä täytyy ilmoittaa täysinimi, sähköposti, puhelinnumero, laskutusosoite sekä aihe OIKEUDELLISEN KÄSIALANVERTAILUN KOULUTUS.


Ryhmä täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Peruutukset

Peruutuksen voi tehdä maksutta viimeiseen 4.11.2021. Mikäli peruutus tulee myöhemmin, peritään puolet koulutusmaksusta. Jos koulutukselle jättää tulematta eikä sitä ole peruuttanut, peritään koulutusmaksu kokonaan. Sairaustapauksissa koulutusmaksua ei veloiteta.KOULUTTAJAT


...

Lassi Rytkönen

Valheenpaljastuskoulutus ja harjoittelut


Leena Toivonen

Oikeudellisen käsialan-vertailun koulutus.