Oikeudellinen käsialanvertailu

OIKEUDELLINEN KÄSIALANVERTAILU SUOMESSA


MITÄ OIKEUDELLISELLA KÄSIALANVERTAILULLA TUTKITAAN?

Oikeudellista käsialanvertailua (käsialantutkimusta) tarvitaan tyypillisesti petos- ja väärennysrikosten epäilytapauksissa.

Tutkimuksen kohteena ovat yleisimmin testamentit, sopimukset, velkakirjat, hakemukset, kirjanpito- ja muut asiakirjat, kirjeet jne.

Käsialantutkijana toimii käsialan- ja väärennösasiantuntija Leena Toivonen.

KÄSIALAN- JA VÄÄRENNÖSASIANTUNTIJA LEENA TOIVONEN

Leena Toivonen, kriminologi, käsialan- ja väärennösasiantuntija, käsialantutkija,

puh: 050 919 6465, +34 629958020, E-mail: leena.toivonen@east-riskmanagement.com

Leena Toivonen on suorittanut ammatillisia opintoja Espanjassa Centro de Estudios Sócrates –oppilaitoksessa kriminologian ja käsialaväärennöksien linjalla ja on pätevä yksityisalalla toimiva käsialantutkija, käsialaväärennösten sekä asiakirjaväärennösten asiantuntija. Hän laatii tutkimuslausunnot mm. suomeksi, espanjaksi ja englanniksi sekä antaa tarvittaessa suullisia asiantuntijatodistajalausuntoja tuomioistuimissa. Hän on alallaan hyvin tunnettu asiantuntija.

OIKEUDELLISEN KÄSIALANVERTAILUN HINTA

Normaalisti oikeudellinen käsialanvertailu (oikeudellinen käsialantutkimus) vaatii 1-2 kuukautta ja maksaa 1200 euroa (hinta voi olla joissain tapauksissa korkeampi vaikeusasteesta ja muista seikoista riippuen).

OIKEUDELLISEN KÄSIALANVERTAILUN TILAAMINEN


Kertokaa ongelmanne ja me teemme teille tutkimuksen kustannusarvion. Ongelman esikartoitus (max. 15 min) ja kustannusarvion laatiminen ovat maksuttomia. Pidämme kaikki aineistot sekä tietoomme tulleet asiat ehdottomasti salassa ja ulkopuolisten henkilöiden ulottumattomissa.

LISÄTIETOJA OIKEUDELLISESTA KÄSIALANVERTAILUSTA

Tärkeämpää tietoa oikeudellisesta käsialanvertailusta saatte, kun otatte yhteyttä suoraan Leena Toivoseen ja pyydätte tarjousta tai lisitietoa. Yhteystiedot: puh: 050 919 6465, +34 629958020, E-mail: leena.toivonen@east-riskmanagement.com tai leena.toivonen@investigaciones-analisis.es


MITÄ OIKEUDELLINEN KÄSIALANVERTAILU TARKEMMIN SANOTTUNA ON?


Viite: Kimmo Himberg ”Tekninen rikostutkinta. Johdatus forensiseen tieteeseen.” Poliisiammattikorkeakoulun oppikirjat 9, 2002.

Oikeudellinen käsialanvertailu (käsialantutkimus) lienee yksi forensisen tieteen heikoimmin tunnettuja alueita. Se sekoitetaan säännöllisesti grafologiaan, vaikka kyse on kahdesta täysin eri tavoitteet omaavasta alasta.

Oikeudellisen käsialanvertailun menetelmän on laajalti hyväksytty ja sitä käytetään rikoslaboratorioissa ympäri maailmaa. Käsialantutkimuksen ongelma tosin on, että se on suppean ammattikunnan erikoisalaa, ja alan akateeminen tutkimus ja opetus on vähäistä. Tästä huolimatta tiedeperusteisen tutkimuksen kriteerit eittämättä täyttyvät: jokainen yksittäinen tutkimus tehdään järjestelmällisesti ja kriittisesti ja vodaan osoittaa, että kuka tahansa asianmukaisen koulutuksen ja kokemuksen omaava tutkija päätyy samaa tutkimusaineistoa tarkastelemalla samoihin tai määriteltävissä olevien virherajojen puitteissa lähes samoihin johtopäätöksiin.

Oikeudellinen käsialanvertailu perustuu siihen yleisesti hyväksyttyyn kokemusperäiseen tietoon, että kypsään aikuisikään varttuneen henkilön normaalisti kehittynyt käsiala omaa yksilöllisiä persoonallisia piirteitä, jotka erottavat sen muista käsialoista. Kahta identtistä aikuisen henkilön käsialaa ei ole milloinkaan tavattu.

Käsialan muotoutuminen yksilölliseksi tapahtuu hitaasti. Opetellessaan kirjoittamaan lapsi yrittää ensin tietoisesti kopioida kirjainmuotoja. Edistyessään hän siirtyy vähitellen kirjaimista ja sanoista lauseisiin eikä hänen enää tarvitse huolehtia yksittäisten kirjainten piirtotavoista. Kirjoittamaan tottuneen aikuisen käsialalle ovat ominaisia harjaantuneet, automaattiset liikkeet. Käsiala on tällöin saavuttanut melko pysyvän persoonallisen laatunsa, jonka perustana on kirjoittajan oppima koulukirjoitusmalli. Jokaisessa käsialassa esiintyy luonnollista vaihtelua, mikä johtuu useista tekijöistä (esim. kirjoitusvälineet, alusta, asento, kirjoittajan ikä, kirjoitusnopeus, sairaudet ja vammat, alkoholin, lääkkeiden ja huumeiden käyttö, lämpötila, mieliala, tahallinen käsialan muuntelu). Luonteenomaiset käsialanpiirteet ja kirjoituksen rakenne ovat kuitenkin niin pysyviä, että kiistanalaisten kirjoitusten kirjoittaja pystytään riittävää vertailunäytemäärää käyttäen usein yksilöimään.

Oikeudellista käsialanvertailua tarvitaan tyypillisesti petos- ja väärennysrikosten tutkinnassa.

Nimensä mukaisesti se on nimenomaan vertailututkimusta, jonka tarkoituksena on selvittää, onko kiistanalaisen kirjoituksen kirjoittaja sama kuin vertailutekstin kirjoittaja. Kuten on helposti todennettavissa, kukaan ei kykene kirjoittamaan kahta käsialanpiirteiltään identtistä tekstiä ja näin ollen tutkimuksessa on arvioitava, ovatko kiistanalaisen tekstin ja vertailunäytteiden väliset eroavuudet kirjoittajan käsialan luonnollista vaihtelua vai onko kyse kahden eri kirjoittajan tekstistä.

Tutkimusmateriaaliksi vaaditaan kiistanalaisten kirjoitusten ohella ns. vapaasti syntyneitä kirjoitusnäytteitä (so. henkilön eri yhteyksissä, mieluiten kiistanalaisen tekstin kirjoittamisajankohdan lähellä oma-aloitteisesti kirjoittamia tekstiä) sekä nimenomaan tutkimusta varten ohjattuna kirjoitettuja tekstejä.

Tutkittavan materiaalin määrä ja laatu vaikuttavat oleellisesti saavutettaviin tuloksiin. Tapauksissa, joissa tutkimuskohde on hyvin lyhyt, epäselvä tai koulukirjoitusmallin mukainen tai käsialanäytteet ovat niukat, ei ole mahdollista päästä suureen varmuuteen. Tähän seikkaan tutkija ottaa kantaa lausuntonsa ns. materiaalikritiikkiosassa.

Loppupäätelmät tehdään vertailukohteissa todettujen käsialallisten yhtäläisyyksien ja eroavuuksien perusteella. Siihen, miten varmoja päätelmiä voidaan tehdä, vaikuttavat suuresti kiistanalaisen tutkimuskohteen ja käsialavertailunäytteiden laatu. Kansainvälisen käytännön mukaisesti rikoslaboratorio ei anna varmaa käsialalausuntoa, vaan tutkimuksen tulos ilmaistaan todennäköisyysasteikolla.

KATSO MYÖS VIDEOT AIHEEESTA

Video: Questioned DocumentsVideo: What is Forensic Document Examination?